Orientering fra menighedsrådet

På grund af coronasituationen er der siden sidste menighedsrådsmøde den 6. november 2020 kun blevet afholdt enkelte virtuelle møder vedr. økonomi.

Orientering fra menighedsrådsmøde 14/5 2021:

Siden sidst:
Knælebænkene er blevet repareret

Søbredden: Grunden nede ved søen tilhører os, men vore 8 naboer (ejere af grunde på matrikel 87) har adgang til søen. Der blev den 11.6.2020 afholdt et møde med naboerne, hvor følgende blev besluttet:
1) Badebroen: Det blev besluttet at renovere den.
2) Opbevaring af både: Der var enighed om, matrikelejerne fortsat kan opbevare deres både på grunden.
3) Pleje og vedligehold af området: Fortsætter som hidtil. Forslag om at etablere kystsikring for at modvirke erosion.
4) Eventuelle forbedringer: Følgende forslag kom frem:
a) Etablering af halvtag over de både, der ligger på grunden
b) Etablering af siddepladser og evt. bord, måske under et halvtag til skygge
c) Etablering af en lille bålplads
d) Omlægning af græsplænen til naturgrund
Brugerne påtager sig fortsat vedligeholdelsen
Det er et stort privilegium, at vi har direkte adgang til søen. Hvordan kan vi udnytte sådan et privilegium til glæde for menigheden?

Kort før påske havde Pilgrimsfællesskabet arrangeret en økumenisk korsvejsvandring på Odden. Man havde lånt laminerede kopier af vores gamle korsvejsbilleder, som var ophængt på træerne. P. Davide ledede korsvejsmeditationerne. Der deltog omkring 25 mennesker, en del fra de andre kirkesamfund. Det blev en smuk oplevelse for alle deltagerne. Vi håber det kan blive en tradition.

Samarbejdet med Pilgrimsfællesskabet omfatter Lectio divina, hvor der igen i efterårssemesteret vil blev afholdt tre aftener: 7. sept. i krypten i Silkeborg Kirke, 5. okt. i vores kirke, og 2. nov i baptistkirken.

Kirkekaffe: Vi trænger til at snakke sammen efter den lange coronapause! Derfor blev det besluttet at arrangere kirkekaffe igen, i første omgang udendørs! Vi begynder 6. juni efter messen kl 9!

Sommerfest bliver søn. 20. juni efter messen kl 10. Vietnameserne sørger for drikkevarer og laver grillmad, og vi andre kommer med salater, brød og kager.

Orglet trænger til en større renovering.
Når vi har et tilbud, vil vi starte en indsamling i menigheden.

Medarbejderudflugt: Vi overvejer en udflugt i privatbiler til Øm med besøg hos søstrene og evt. også på Øm Kloster. Datoforslag: lørdag 7 august.

Vor Frue Kirke Silkeborg

Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet

Menighedsråd: 
Formand: Susanne Hytting
Næstformand: Marianne McDonald
Sr. Marie Giséle Tricart
Thi Hoa Tran
Marie Overgaard
Sisse Lunøe
Christian Hæsum
 

Orientering fra menighedsrådet
Referat af menighedsrådsmøde den 12. december 2022


Siden sidst, evaluering af arrangementer
20/11: Kaare Nielsen informerede om Himmelske dage. p. Stefano mødes igen i udvalget til februar.
3/12: Christmas Carols. Igen et flot arrangement med mere end 100 gæster.
9/12: Adventsretræte v/p. Livio: God retræte med plads til flere deltagere næste gang.


Orientering ved præsterne
Der er nu 5 børn til undervisningen til 1. kommunion.
Børneklubben fungerer godt og fortsætter til næste år.
Nøgler: Der er kommet ny lås på hoveddøren ved Vestergade 32.
Carport: Vi har en skriftlig aftale med naboens entreprenør om at carporten skal reetableres. Vores nabo skal bevise, at nybyggeriet er opført korrekt. En landmåler kommer for at måle op, når byggeriet står færdigt.
SVUK: De unge i Silkeborg og Viborg vil fremover dele sig. Kathleen og Vu vil gerne prøve at etablere en lokalafdeling i Silkeborg. Gabriella og Christian vil gerne støtte de unges arbejde.
Orgel: Der er ikke nyt indtil videre. p. Stefano har afventer en tilbagemelding.
Renovering af præstegården: Vores murer Kaj vil sende os en pris på renovering af boligen.
Messer i juletiden: 24/12 kl. 23.00, 25/12 kl. 10.00, 26/12 kl. 10.00 og 1/1 kl. 10.00


Orientering ved formanden
Sidste nyt om forsikringsskift: Der skiftes til ”Topdanmark” pr. 1/1 2023.
Nyt om ”Den Synodale vandring ”: Det er ikke muligt at nå en tilbagemelding inden fristen i januar.
Der er ”Sognedag” på Øm lørdag den 11/2 kl. 10.00 med oplæg om regler for persondata og nye kirkebøger, kirkeskat og inspiration til nye tiltag samt orientering om forsikringsforhold og medlemssystemet.


Planlægning af kommende arrangementer
Søndag den 18/12 efter messen er der julestue med gløgg/saft, æbleskiver, julesang af børn fra børneklubben, samt pakkeleg (Hoa og søstrene arrangerer julestuen)
Søndag den 22/1 er der kirkekaffe. Der er plads til et oplæg, hvis muligheden byder sig.


Eventuelt
Der skal lavet parkeringsskilte til kirkens fire parkeringspladser. Pia tager kontakt til et skiltefirma.

Næste menighedsrådsmøde
Næste møde afholdes 23/1 kl. 18.30.

Orientering fra menighedsrådet

Referat af menighedsrådsmøde 24/10 2022

Menighedsrådsmødet startede med en orientering af Kaare Nielsen om ”Himmelske dage”,

som er et økumenisk tiltag, der skal foregå i Silkeborg i Kristi Himmelfartsferien i 2025.

Siden sidst, evaluering af arrangementer
- Høstfesten var festlig og indbragte et flot beløb til Caritas.

Orientering ved præsterne

- Fra 1. januar 2023 er det ikke længere præsten der udsteder dåbsattester.
- Vi opfordres til at være ekstra opmærksomme på falske mails, der er i omløb.
- 4 børn er startet til undervisningen til 1. kommunion.
- Kirkeskattekampagne: I november måned sættes der fokus på kirkeskat og der udsendes
breve til personer, som endnu ikke har tilmeldt sig kirkeskatteordningen.
- Ansøgning til Ansgarstiftelsen, om midler til istandsættelse af præstegård kan søges ved
tiltrædelse af ny præst. Præsterne og Marianne mødes med vores murer og drøfter hvilke
istandsættelser der kunne overvejes. Herefter sendes ønskerne til Ansgarstiftelsen, som
tildeler et eventuelt beløb til istandsættelser.

Orientering ved formanden

- Forsikringsskift: Alle forsikringerne er endnu ikke overflyttet til Top Danmark. Vi har bedt om
at modtage policerne, for at kunne gennemgå, og evt. ajourføre dem.
- Nabobyggeri: Fredag den 4/11 er der møde med nabobyggeriets entreprenør. Vi er
interesserede i at vide, om byggeriet lever op til de gældende afstandsregler.
- Orientering om byggeudvalgsmøde: Der er foretaget en række reparationer, vedligehold og
forbedringer af kirkens bygninger.

Planlægning af kommende arrangementer

- Søndag den 6/11 markeres Alle Helgen efter messen. Tirsdag den 8/11 vil der være messe for
vores afdøde.
- Den 20. november vil Kaare Nielsen orientere menigheden om de ”Himmelske dage 2025”
ved kirkekaffen.
- Der er igen i år Christmas Carols ved May. Sæt kryds i kalenderen lørdag den 3. december kl.
15.00.
- p. Livio planlægger adventsretræte fredag den 9. december fra kl. 15.00.
- Der vil være julestue med pakkeleg søndag den 18. december.
- Julekrybben kommer frem den 3. søndag i advent.

Nyt om orglet

- p. Stefano er i kontakt med Niels Engelbrecht, der undersøger mulighederne for at finde et
orgel til os.

Eventuelt

- Silkeborg Pilgrimsfællesskab arrangerer ikke længere foredrag eller vandringer, men fungerer
nu som en mellemkirkelig platform, der annoncerer relevante økumeniske aktiviteter.
- Til kirkekaffe opfordres man fortsat til at betale 10 kr.

Næste møde
- Mandag den 12. december kl. 18.30 med julemad.

Orientering fra menighedsrådet

Referat af menighedsrådsmøde 13/9 2022

Siden sidst, evaluering af arrangementer
- Medarbejderudflugt 6/8: Det var en vellykket udflugt med hyggelig middag hos Sisse.
- Firmelse 14/8: Den gik godt, der var mange i kirken til de to messer og ved receptionen fik
man hilst på biskoppen.
- Afskedsmesse og -middag med p. Davide 28/8: Der kom mange for at tage afsked m. p.
Davide til messen og den efterfølgende kirkekaffe, vemodigt, men dejligt.
- Premit messe p. Livio 4/9: Kirken var igen fyldt og det var en vellykket første messe.

Orientering fra præstene
- Missalet og implementering af ændringer: Godt at det bliver mere ens i hele Danmark. p.
Stefano tilbyder at fortælle lidt om missalets historie og ændringerne ved en kirkekaffe.
- Undervisning for 1. kommunikanter og firmander: Lørdag den 17/9 er der forældremøde.
Undervisningen starter ugen efter.
- Der bliver kirkekaffe den 3. søndag i hver måned, hvor en af præsterne vil deltage.
- I 2025 er der ”Himmelske dage” i Silkeborg: Kaare Nielsen mødes indledningsvis med
menighedsrådet mandag den 24/10 om de ”Himmelske dage”. Den 20. november kommer
Kaare Nielsen igen til Silkeborg og fortæller menigheden om planerne.
- Datoer for Lectio Divina i efteråret: 27/9, 25/10 og 29/11.
- Kirkeskattekampagne uge 43 – 46: Der udsendes et brev til katolikker i denne periode, der
ikke indbetaler kirkeskat.

Orientering ved formanden
- Børneklub: Opstarten søndag den 11. september var vellykket, med 7 deltagende børn
(Klubben får fremadrettet et rådighedsbeløb til de løbende udgifter)
- Stor tak til Hahn der har malet kirken, olieret alle døre og malet kælderen i præsteboligen.
- Sidste nyt om forsikringsskiftet: Aftalen forhandles på plads centralt ved bispekontoret.
- Vi giver økonomisk støtte til Kathleen som ønsker at starte DUK ́s lederuddannelse
- Kirkekaffe 16/10 med oplæg om det nye missale
- Årets høstfest afholdes 2/10.
- Vietnameserne holder oplæg ved kirkekaffen den 19/2 2023
- Præstetavlen opdateres med p. Bernardo og p. Davides navn.

Orientering af videre forløb vedr. orgel
- p. Stefano har undersøgt muligheden for at få et brugt pibeorgel, men afventer endelig afklaring. Vi har fået et tilbud på et elektronisk orgel på omkring 250.000 kr, firmaet lovede at sende et billigere tilbud

Orientering om nabogrund
- Nabohøringen var blevet sendt til bispekontoret i 2020 med mulighed for at komme med indsigelser indenfor 2 måneder, dette blev dog ikke gjort. Menighedsrådet lader derfor sagen falde.

Orientering fra bygningsudvalg
- Tagrenderne er blevet renset og vinduerne rengjorte.
- Der er opsat fugtisolerende plade i præsteboligens kælder.
- Menighedsrådet vil gerne have en rundvisning i bygningerne af Torben Larsen og Ulla
Sejersen.

Eventuelt
- Sisse vil gerne sætte fokus på og fortælle lidt om de salmer vi synger og evt. nye salmer.
Sisse drøfter tiltaget med p. Livio og kommer med et udspil.
- Bogen ”Kaldet til kærlighed” er netop udkommet. Hvis det er muligt vil vi gerne invitere
forfatteren til at komme på besøg for at holde foredrag.

Næste møde
- Mandag 24. oktober kl. 18.30 (med deltagelse af Kaare Nielsen)

Orientering fra menighedsrådet

Referat af menighedsrådsmøde 8/8 2022:

Siden sidst, evaluering af arrangementer

- 1. kommunion 22/5: God dag med en flot pyntet kirke.
- Fejring af bror Charles hos Jesus må søstre 28/5: Hyggeligt arrangement, med et godt foredrag.
- Øm valfart 12/6: Der var ikke så mange deltage som tidligere.
- Sommerfest 19/6: Fin, hyggelig sommerfest med lækker mad.

Orientering ved præsterne
- p. Livio Casale - præsteviet 2/6 2022 - bliver fra 1/9 anden præst ved Randers, Viborg og Silkeborg. p. Davide flyttes til Aalborg fra 1/9.
- Bispekontoret orienterer om nyt Missale, som er bestilt. Der bliver små ændringer, som vi skal vænne os til. Det vil være godt at introducere ændringerne og give forklaringer herpå. Vi vil modtage klistermærker med ændringerne, til at klistre ind i vores salmebøger.
- Der bliver forældremøde den 17. september for forældre til børn og unge der skal undervises i den nye sæson. Undervisningen starter ugen efter.

Orientering ved formanden
- Kaj murer har repareret dørhængsler til døren til våbenhuset.
- Velkomstfolder til nye menighedsrådsmedlemmer blev tilsendt fra bispekontoret.
- Sidste nyt om muligt forsikringsskift: Son Bui fra bispekontoret arbejder videre på forsikringsskiftet.
- Kirkeskattekampagne: Der starter en ny kirkeskattekampagne. Der er informationer på opslagstavlen i kirken og på hjemmesiden. Kirkeskatteindbetalingerne er steget mere i Silkeborg end gennemsnittet på landsplan.
- Børneklub for børn i alderen 8-13 år: Opstart søndag den 11. september med varighed af ca. 1,5 time.

Planlægning af kommende arrangementer
a) Medarbejderudflugt lørdag 6/8 kl. 10.30: Udflugten er godt forberedt.
b) Firmelse søndag 14/8 kl. 10. Efter firmelsen er der reception i haven og menighedsrådet spiser middag med biskoppen. 
c) Afskedsmiddag for p. Davide. Menighedsrådet (og Kirsten Kjærulff) spiser middag på Restaurant Roma med p. Davide den 28/8.
d) Der arrangeres velkomst for p. Livio på et senere tidspunkt, når han er startet hos os.

Sisse præsenterer valgmuligheder for nyt orgel
Sisse præsenterede et tilbud på et orgel med 34 stemmer. p. Stefano kontakter bispedømmet for råd og vejledning om orgelskiftet.

Orientering om stolelift eller elevator
For at hjælpe gangbesværede med at komme op i menighedslokalerne kan der installeres en stolelift i trappeopgangen eller opsættes en elevator på gavlen. Marianne undersøger muligheder for at få økonomisk hjælp til projektet.

Orientering fra bygningsudvalg
- Kirkedørene er blevet lakeret.
- En elektriker skal se på el-stik i køkkenet ved vasken, som ikke fungerer.
- Tagrender renses og vinduer rengøres.
- Vietnameserne tilbyder at male væggene i kirken.
- Klokketårnet bliver repareret og rengjort.
- Nabobyggeriet er undervejs. Marianne vil spørge teknisk forvaltning om forløbet.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 16. maj 2022:

Siden sidst, evaluering af arrangementer
- Til 2. møde omkring den synodale vandring var der igen god tilslutning. Der var en
positiv stemning og deltagerne var glade for at tale sammen. 
- 1. maj var der et velbesøgt menighedsmøde, hvor Kirsten berettede om de seneste års
begivenheder i menigheden. Pia fremlagde kirkens økonomi og menighedsmødet
sluttede af med præsentation af det nye menighedsråd.
- Det seneste Lectio Divina var også en god oplevelse for deltagerne. De næste datoer
der arrangeres Lectio Divina bliver 27. september, 25. oktober og 29. november.

Orientering ved præsterne
- 24. maj er messen aflyst.
- 26. maj er der messe kl. 10 i forbindelse med Kristi Himmelfart.
- Den ene kirkedør kan ikke åbnes uden at dørkarmen bliver belastet. Der kommer en
tømrer for at reparere døren.
- p. Davide er på ferie 20. juni – 1. juli. Den 26. juni er der messe kl. 17.00.
- Bispedømmet skifter forsikringsselskab til Topdanmark. I dag er vi i Silkeborg forsikret
gennem Alm. Brand. Menighedsrådet er positive over for at indhente et tilbud hos
Topdanmark. Marianne og Susanne arbejder videre på det eventuelle forsikringsskifte.

Orientering ved formanden
- Vi er blevet kontaktet af en lærer fra Balleskolen, som gerne vil besøge kirken med sin
7. klasse. Kirsten Kjærulff tager imod gæsterne.
- Der er kommet nye tilmeldingsblanketter til kirkeskat. Der ophængt en plakat om
kirkeskat i våbenhuset og der er annonceret på hjemmesiden.
- Marianne McDonald træder ind i bygningsudvalget.
- Hoa Tran tilbyder at være menighedens ”husbestyrerinde”. Hoas mand Loc vil gerne
være fungere som pedel. Dvs. at ved diverse småtings indkøb, mangler eller
reparationer, bedes man henvende sig til Hoa og Loc.
- Marie Overgaard tilbyder at være værtinde ved diverse arrangementer og koordinator
af kirkekaffe.

Planlægning af kommende arrangementer
a) 22.05: 1. kommunion.
- Susanne, Marie og Hoa sørger for de praktiske forhold omkring receptionen.
b) 28.05: Fejring af Charles de Foucauld
- Søstrene sørger for at brygge kaffe, men ønsker hjælp til at bage kage. Der laves et opslag omkring samkørsel.
c) 12.06: Ømvalfart
- Der er ikke messe i Silkeborg denne dag. Der laves et opslag omkring samkørsel.
d) 19.06: Sommerfest
- Kirken indkøber drikkevarer og kød. Menigheden medbringer salat, brød, kage og frugt.
- Vietnameserne sørger for de praktiske forhold omkring sommerfesten.
- Susanne og Marie laver et opslag om sommerfesten.
- Menigheden i Viborg inviteres med til festen.
e) 06.08: Arrangement for kirkens frivillige
- Marianne arrangerer samkørsel i minibus til Svostrup med afgang fra kirken kl. 10.30. Her vil Sisse fortælle om Svostrup kirke. Fra Svostrup er der ca. 30 minutters gang til Tvilum. Her vil Marianne prøve at finde en person, der kan fortælle om Tvilum kirke. Samkørsel tilbage til Silkeborg kl. 16.00. Deltagerne medbringer hver især mad til fælles frokost.
f) 14.08: Firmelse
- p. Davide fejrer messe kl. 8.30 for menigheden. Firmelsen af de 12 unge finder sted kl. 10.00. Efter firmelsen er der reception – i haven hvis vejret tillader det.
- Menighedsrådet spiser en let frokost med biskoppen efter receptionen.

Spørgsmål vedr. musikinstrument i kirken
- Orglet er i dårlig stand og kan ikke repareres.
- Sisse stiller spørgsmålstegn ved, om vi skal anskaffe et mekanisk orgel, et elorgel eller elklaver. Til næste møde vil Sisse præsentere nogle valgmuligheder.

Eventuelt
- Karen Kjærgaard kan varetage undervisningen til 1. kommunion næste sæson.
- Det er blevet foreslået at danne en børne- og familieklub.
- Gangbesværede kan have svært ved at komme op i menighedslokalerne. Det vil være
hensigtsmæssigt at undersøge mulighederne for hjælpemidler, så alle kan deltage i
fælles arrangementer.
- Sisse vil gerne tilbyde at tage imod kirkegængere ved barnedåb, bryllupper og
begravelser.
- Næste menighedsrådsmøde bliver fredag den 5. august.

Orientering fra menighedsrådets første konstituerende møde

Referat af konstiruerende menighedsrådsmøde den 22. april 2022:

1. Præsentationsrunde
Ls. Marie Gisele, Sisse Lunøe, Marianne McDonald, Marie Overgaard, Thi Hoa Tran, Christian Hæsum, Susanne Hytting, samt p. Davide og p. Stefano

2. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer
Formand: Susanne Hytting
Næstformand: Marianne McDonald
Sekretær: Christian Hæsum
Kasserer: Pia Egberg

3. Udfylde indberetning om vores konstituering af menighedsråd
- Formalia blev udfyldt. Christian sender informationerne til Bispedømmet.

4. Kandidat til Pastoralrådet
- Menigheden i Randers er den største menighed og indberetter en fælles kandidat for Viborg, Silkeborg og Randers.

5. Præsentation af det nye menighedsråd ved den afgående formands årsberetning den 1. maj.
- På mødet vil Pia Egberg også informere om kirkens økonomi.
- Der vil blive serveret lidt at spise når vi afholder årsberetningen.

6. Nyt fra præsterne/andre
- Den synodale vandring: Der har været stort engagement til det første møde. Næste møde: 23. april.
- Helgenkåring af Charles de Foucauld den 15. maj. I den anledning holder Jesu Små Søstre åbent hus den 28. maj kl. 14.00

7. Undervisning af børn og unge
- 1. kommunion den 22. maj for 6 børn med efterfølgende reception i menighedslokalerne. Hvis vejret er godt afholdes receptionen udendørs. Der er skriftemål dagen forinden for kommunikanterne, pyntning af kirken og generalprøve.
- Firmelse for 12 unge den 14. august kl. 10 med efterfølgende spisning for menighedsrådet med biskoppen. Der vil tillige blive afholdt en messe kl. 8.30 pga. mange kirkegængere denne dag.

8. Foto af menighedsrådet til hjemmesiden og våbenhuset tages til årsberetningen den 1. maj.

9. Næste mødedato: Mandag den 16. maj kl. 18.00. 

10. Eventuelt
- Sommerfest forventes at blive afholdt den 19. juni.
- Arrangement for kirkens frivillige planlægges til den 6. august.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 22/3 2022:

Fra valgstyrelsen:
7 kandidater har meldt sig til det kommende menighedsråd:
Ls. Giséle Tricart, Hoa Thi Tran, Susanne Hytting, Sisse Lunøe, Marianne McDonald, Marie Overgaard og Christian Hæsum.
Der er hermed fredsvalg og de ovennævnte danner det næste menighedsråd. Det kommende menighedsråd konstituerer sig den 22. april.

Fra det synodale udvalg
- Menigheden bliver inviteret til at deltage i de to planlagte møder:
Lørdag d. 9. april og lørdag den 23. april, begge fra kl. 15 til 17.
Det er muligt at komme til det ene møde eller til begge møder. Der er blevet udarbejdet en folder om initiativet, og der er kommet informationer om den synodale vandring på hjemmesiden. Efter det første møde tilbyder Hoa at lave mad til fællesspisning.

Punkter til formandens beretning til menigheden søndag den 1. maj 2022 om menighedsrådets arbejde de sidste par år:
Søbredden, orgelet, “Solsikken”, medarbejderudflugter, kirkekaffe, bibelstudiekreds, arbejdsgrupper. Økumeniske projekter: Lectio divina, korsvejsprojektet (i samarbejde med KK44), samarbejde med Silkeborg Pilgrimsfællesskab. Undtagelsestilstand under corona, høstfest, arbejdsdage, kirkeskattekampagnen, undervisning, Christmas Carols.

Fejring af Charles de Foucauld
- 15. maj bliver Charles de Foucaulds helgenkåret. I den anledning foreslår Søstrene i Øm at lave et eftermiddagsarrangement lørdag den 28. maj.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 21/2 2022:

Nyt fra præsterne
- Den 2. marts fejres der messe kl. 18.30 (Askeonsdag).
- Den 13. marts fejres der messe kl. 16.00.
- Messetiderne i påsketiden er ved at blive planlagt.
- Sidevæggene i kirken vil blive malet til sommer. p. Davide har kontakt til malerne.
- Til kirkekaffen den 6. marts vil Anita fortælle om Caritas’ fasteaktion.

Orientering fra andre
- Lørdag den 9. og 23. april kl. 15.00-17.00 arbejdes der med “Den Synodale Vandring”. Møderne starter med kaffe og slutter med lidt spiseligt.
- Frem til den 6. marts kan man melde sig som kandidat til menighedsrådsvalget den 3. april. Ligeledes skal rettelser til valglisten senest indberettes den 6. marts. Det afgående menighedsråd har ønsket, at det kommende menighedsråd kommer til at bestå af 7 personer.

Gennemgang af kirkens økonomi v/Pia Egberg
- Kirken har i år et overskud på omtrent 14.000 kr.
- Ejendommen på Vestergade 32 har givet et overskud på knap 64.000 kr.
- Der blev udarbejdet budget for kirken og bygningen på Vestergade 32 for det kommende år.
- Det kommende menighedsråd finder en dato for årsberetning. Medlemmer af det afgående menighedsråd inviteres.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 25/1 2022:

Om menighedsrådsvalget 
Fra valgstyrelsens formand, Christian Hæsum: Der er ophængt informationer om valget på plakater i våbenhuset og der er oplysninger på hjemmesiden under ”MR22”. Det er muligt at melde sig som kandidat frem til den 6. marts. Valglisten er fremlagt til gennemsyn i sakristiet fra den 6. februar til den 6. marts. Hjemmesiden opdateres løbende om valget.

Evaluering af juletidens begivenheder
a) Der blev sunget Christmas Carols den 27. november 2021 - igen i år var arrangementet velbesøgt.
b) Gudstjenester i advents- og juletidens messer har været påvirket af coronasituationen, hvilket betød færre deltagere i messer

Den synodale vandring
Susanne Hytting tilbyder at være kontaktperson for processen omkring ”Den Synodale Vandring”. P. Davide støtter Susanne, og Karen hjælper med ”at holde fokus på det, vi skal forholde os til under møderne”. Andre personer der kunne være interesserede i at hjælpe med koordinere ”Den Synodale Vandring”, er velkomne til at kontakte Susanne. Vi hører mere omkring processen inden næste menighedsrådsmøde.

Kirkekaffe
Efter en pause på grund af coronasituationen er der igen kirkekaffe den søndag den 6. februar. Jesu små Søstre tilbyder at stå for kaffen.

Næste møde
Næste og sidste menighedsrådsmøde for det afgående menighedsråd afholdes 22. marts kl. 18.00.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 28/9 2021:

Siden sidst:
- Rampen er ankommet og er placeret i våbenhuset. Vi skal være opmærksomme på at hjælpe
gangbesværede kirkegængere ind i kirken.
- Siden coronarestriktionerne er blevet ophævet, fejres der nu kun én messe om søndagen kl.
10.00.
- Der er nu 3 kaffehold, som skiftes til at anrette kirkekaffen.

Kirkeskat
- Aktionen omkring kirkeskatten genoptages fra søndag den 3. oktober. Præsten præsenterer
kirkeskatteteksterne i kirken og teksterne sættes på hjemmesiden.

Lør. 2. oktober: Medarbejderudflugt

Vi besøger Søstrene i Øm., og kl. 14.00 er der rundvisning på Øm Kloster ved Lene Mollerup.

Tirs. 5. okt. Kl 19.00
Lectio divina I vores menighedslokale

Lør. 9. oktober
Arbejdsdag fra kl 9.00
- Ulla har tilbudt at koordinere arbejdsdagen. Hoa køber brød og Kirsten laver kaffe.

Søn. 10. oktober Høstfest + auktion til fordel for Caritas

- Præsten omtaler høstfest og auktion ugen forinden. Hoa tilbyder at stå for auktionen.

Lørdag den 27. november kl. 15 Christmas Carols

- May Jacobsen vil igen i år stå for Christmas Carols. Christian sætter arrangementet på
hjemmesiden og i Ekstraposten. (Entreen (20 kr) går til velgørende formål)

Julekor

- Hvis der er tilslutning, vil der blive etableret et kor, der kan støtte op om juletidens messer.
(Tilmelding hos Lea eller Kirsten)

Firmelse og 1. kommunion næste år?

Susanne har nu startet undervisningen til 1. kommunion med seks glade og dygtige børn. Festen
finder sted 22. maj 2022. P. Davide er ligeledes i gang med firmelsesundervisningen. Vi håber,
Biskoppen kan komme til Silkeborg for at fejre firmelsen senere på sommeren.

Eventuelt

- Kirsten vil spørge vores kirkekaffehold, om vi skal forsøge os med at drikke kirkekaffe sammen to gange om måneden.
- I forbindelse med KK44, bidrager vi til programmet med Lectio divina og en pilgrimsvandring
den 31/10. Se opslag I våbenhuset.
- Til næste menighedsrådsmøde skal vi drøfte næste års menighedsrådsvalg.
- Næste menighedsrådsmøde bliver mandag den 22/11.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 2/8 2021:

Det blev besluttet at anskaffe en mobil rampe af aluminium til kirkens indgang til hjælp for rollator- og kørestolsbrugere.

Søndagsmessen vil igen blive fejret på søndage: kl. 9.00 og kl. 10.00.

P. Davide og Susanne har inviteret til forældremøde lørdag den 4. september kl. 10.30, for de børn og unge der skal undervises. 

Udskiftning i hjemmesidens redaktion: Susanne Hytting træder ind i hjemmesidens redaktion i stedet for Kirsten Kjærulff. Christian fortsætter som webmaster, (Præsterne er selvskrevne medlemmer af redaktionen).

Medarbejderudflugt: Udflugten udsættes til lørdag den 2. oktober. Vi mødes hos søstrene kl. 11.00 for at spise sammen. Kl. 14.00 er der rundvisning på Øm Kloster.

Kirkekaffe: Vi savner samværet ved den regelmæssigt tilbagevendende kirkekaffe. Søstrene vil gerne stå for kirkekaffe første søndag i september efter den første messe kl 9 (dvs kl 10). Når vi igen har én samlet søndagsmesse, vil vi starte med kirkekaffe en gang om måneden. Derfor efterlyser vi et par ”kaffesøstre” (eller ”-brødre”!), som vil supplere Jesu små Søstre)

Med tiden vil vi gerne igen have små oplæg, sang og lignende i forbindelse kirkekaffen.

Arbejdshold: Der er 6 rengøringshold og 7 blomsterhold.

TAK for jeres trofaste hjælp

Også en STOR TAK til vores trofaste havemand Harald, som gennem mange år har passet kirkehaven på mønstergyldig vis. Hans arbejde vil nu blive overtaget af Hanh Tran.

Arbejdsdag: Lørdag den 9. oktober fra kl. 9.00. Kom og vær med. Vi starter med en kop kaffe!

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 6/11 2020:

Knælebænkene: Fem er sendt til reparation hos møbelpolsteren. De forventes på plads igen før advent.

Søbredden: Der har den 6. november været afholdt møde med syv naboer til Kirken. Alle, som har ejendom på matrikel 87, har adgang til søbredden (matri-kel 87 T, som ejes af Ansgarstiftelsen). Det fremgår af servitutten fra 1898.Der blev drøftet fire punkter: Badebro, opbevaring af både, pleje og vedligehold af området samt forslag til eventuelle forbedringer. Der var flere gode forslag, som vil blive taget op på et møde efter nytår.

Coronasituationen: Alle i menigheden indretter sig fint efter restriktioner vedr. COVID-19 (mundbind, visir, håndsprit osv.) Men det ville være dejligt, hvis nog-le flere kunne hjælpe med at spritte af mellem messerne kl. 9 og kl. 10. Præsten går fremover rundt i kirken og uddeler den hellige kommunion til den enkelte, som bliver på sin plads.

Firmander: Vi har i år kun én, som skal firmes.  I Viborg er der elleve, så derfor vil firmelse med Biskoppen næste år foregå i Viborg, selv om det egentlig er Silkeborgs tur til at fejre firmelse.
Til første kommunion har vi seks børn.

Vores lydanlæg er blevet opdateret og repareret. Pris: 19.000 kr

Der er købt messehæfter på 6 sprog.

I Vestergade 32 er der behov for ny vandvarmer til ca. 9.000 kr. Ulla Sejrsen sørger for, at den bliver installeret.

Pilgrimsfællesskabet fortsætter (Susanne og Anita deltager fra den katolske kirke). Der arrangeres fælleskirkelige aktiviteter.

Adventsretræte: Pastor Stefano vil afholde en fasteretræte. Det bliver fredag den 11. december kl. 16-19.

Messer og andre fejringer i advents og juletiden: P. Davide udarbejder en plan for julens messer. Vi får hjælp fra præsterne i Århus.
Menighedens børn vil opføre et krybbespil i kirken i juledagene.
Tidspunkter meddeles senere på opslag og på kirkens hjemmeside.

Christmas Carols: På grund af coranasituationen har vi måttet aflyse vores traditionelle Christmas Carols-arrangement.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 7/9 2020:

Orientering fra præsterne
-Præsterne vurderer, at kirkegængerne er gode til at holde afstand og indordne sig efter
forskrifterne under messerne. Der vil fortsat blive fejret to messer på søndage indtil videre.

Orientering fra andre (bl.a. kasserer og bygningsudvalg)
- Torben Pedersen administrerer fortsat lejemålene på Vestergade 32.
- Der er indkommet tilbud på reparation af karnap i baggården på Vestergade 32. Der er
givet grønt lys for arbejdet.
- Vores gamle korsvej er i øjeblikket pakket ned. I uge 11 og 12 i 2021 har 14 klasser - via
KK44 - udvist interesse for at låne korsvejen til undervisningsbrug.

Reparation af knælebænke
- De slidte knælebænke vil blive repareret af "Krumnålen". Det vil ske i løbet af oktober.

1. Kommunion den 13. september kl. 10.00
- Der er generalprøve og pyntning af kirken lørdag den 12. september fra kl. 11. Efter
fejringen af 1. kommunion er der reception i menighedslokalerne.
- Lørdag den 12. september kl. 14 er der informationsmøde for de børn og unge der skal
gå til undervisning i skoleåret 2020/2021

Høstgudstjeneste den 20. september
- Der gennemføres høstgudstjeneste. I år afholdes der ikke auktion, men der opfordres til
at donere et beløb til Caritas.

Kirkekaffe
- Kirkekaffen må gentænkes. Vi forestiller os at tilbyde kirkekaffe efter begge
søndagsmesserne. Indtil videre 1. og 3. søndag i måneden med opstart fra søndag den
4/10. Det skal være yderst enkelt. Vi mangler hænder til at hjælpe med kaffen.

Oplæg fra Vincentgrupperne ved Mette Gade
- Vi ser tiden an og vil gerne invitere Mette Gade på et senere tidspunkt.

Messe på andre sprog
- Vi kontakter Pastoralcentret med henblik på at indhente messefoldere på andre sprog.

Næste møde er fredag den 6. november.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 5/6 2020:

De gamle korsvejsbilleder tages ned og de nyeste hænges op igen. Hoa og Kirsten koordinerer udskiftningen. Den gamle korsvej opbevares i specialfremstillede kasser og udlånes lejlighedsvis til KK44's skoletjeneste.

Nummertavlen vil blive flyttet til den modsatte side, så salmenumrene bedre kan læses.

Orientering fra præsterne

p. Leo er flyttet på plejehjem i Randers og har ikke mulighed for at fejre messe. Han vil blive glad for at få besøg.
Salmesang i kirken kan desværre ikke gennemføres før covid-19-retningslinierne lempes.
Der er i øjeblikket fire unge der forberedes til firmelsen af p. Davide.
Undervisning til 1. kommunion genoptages søndag den 7/6. 1. kommunion fejres den 13. september kl. 10.

Orientering fra andre
Der har været møde tirsdag den 2/6 i bygningsudvalget vedrørende Vestergade 32. Bygningsudvalget består af Ulla Sejersen, Pia Egberg, Kirsten Kjærulff og vore præster. Lejemålene administreres af Torben Larsen, der på det seneste ikke har været i stand til at besætte alle lejemål.
Kirkeskattekampagnen har været stillet i bero pga. situationen omkring covid-19. Skattekampagnen startes forfra efter sommerferien.

Nyt menighedsbrev

Ls. M. Giséle skriver et forslag

Reparation af knælebænke

Vi påtænker at få repareret de slidte knælebænke i kirken. Formanden indhenter tilbud.

Skilt foran kirken: ”Åben kirke”

Nyt skilt med teksten "Kirken er åben" er ved at blive lavet.

Medarbejderudflugt og sommerfest
Medarbejderudflugten påtænkes gennemført 1. august hvis situationen tillader det. Der bliver fælles opstart hos Søstrene i Øm kl. 10.00 og messefejring på Øm-borgen kl. 11.00. Herefter spises der frokost og der er mulighed for vandreture, sang og underholdende indslag.
Årets sommerfest påtænkes gennemført den 23. august, hvis det er muligt og forsvarligt ud fra - til den tid - gældende retningslinjer for forsamlinger.
Menighedsrådet påtænker at afholde menighedsrådets årsberetning en dag i forbindelse med kirkekaffen, når det igen bliver muligt.

Firmelsen 30. august

Årets firmelse fejres den 30/8 kl. 12.00 i Viborg med deltagelse af Biskop Czeslaw Kozon. Menighedsrådet inviteres til frokost med biskoppen efter firmelsen.

Kirkens grund ved søen

Grunden ved søen trænger til at blive vedligeholdt. Naboerne ved stien vil gerne mødes omkring vedligehold, når det igen bliver muligt.

Eventuelt

Kommende datoer for økumenisk Lectio Divina: 1. september, 6. oktober og 3. november. Nærmere information følger.
Næste menighedsrådsmøde afholdes mandag den 7. september med fællesspisning kl. 18.00 og møde kl. 18.30.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmødet 3/2 2020:

Orientering
Fra Præsterne: Der er messe askeonsdag den 26/2 kl. 19.00.
p. Stefano foreslår at afholde retræte den 14/3 i tidsrummet 10.30-14.00
p. Davide fortæller, at der er indkøbt en støvsuger til menighedslokalerne.

Fra menighedsrådet:
Fra den 15. marts vil den store korsvej blive udlånt til KK44 til evangelisering på skoler i
området.
Der har været besøg fra Alderslyst Kirke med deltagelse af 3 præster.
2 børnehaver kommer på besøg i kirken i den kommende tid.
Kirsten Kjærulff orienterede om afspærringen af Vestergade i perioden fra februar til
november. Vestergade vil blive afspærret i fire etaper i denne periode.
Den 15/3 er der planlagt oplæg i forbindelse med kirkekaffen fra Vincent-grupperne. Det
bliver Mette Gade der bliver oplægsholder.

Gennemgang af årsregnskabet for 2019
Pia Egholm gennemgik regnskabet for 2019. Kirkeskatteindtægterne har næsten fastholdt
sit niveau fra året før. Udgifterne der vedrører kirken har generelt et lavere niveau i 2019
end året før. Budgettet for 2020 blev udarbejdet.

Nummertavle og knælebænke
Det blev besluttet at flytte nummertavlen over på venstre side af altret, så der bliver bedre
udsyn for de kirkegængere, der sidder i højre side af kirken.
Vi vil undersøge, om der er råd til at ompolstre knælebænkene, og om det kunne lade sig
gøre at etablere knælebænke ved de to nederste kirkebænke.

Eventuelt
Den 1. eller 8. august bliver der medarbejderudflugt til Øm.

Næste møde
Næste menighedsrådsmøde bliver fredag den 13/3.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering om menighedsrådsmødet den 7. januar 2020:

Kirkeskat
Peter vil gerne være ansvarlig for kirkeskatteindsatsen - i samarbejde med Pia og Christian. Vi ønsker, at en større andel af katolikkerne i Silkeborg betaler kirkeskat. I Silkeborg er der i øjeblikket omtrent 50 katolikker, der har en kirkeskatteaftale.
Kirkeskatten vil blive et omdrejningspunkt til kirkekaffemødet den 16. februar hvor Peter Apollo orienterer om indsatsen. Der vil ligeledes blive gjort opmærksom på kampagnen på hjemmesiden. Kampagnen gennemføres i ugerne 10 til 14. Målet med kampagnen er at få 10 nye indbetalere. P. Stefano foreslår at uddele kirkeskatteflyers til alle kirkegængere i forbindelse med søndagsmessen. Peter Apollo bestiller flyers som præsterne afhenter.
Når kampagnen gennemføres, orienteres der endvidere under meddelelserne til søndagsmessen om, hvad kirkeskatteindbetalingerne bliver brugt til.

Udlejning af Vestergade 32
Bispedømmets sognekonsulent Son Bui har gennemgået og godkendt Torben Pedersens
tilbud om overtagelse af administrationen af Vestergade 32. Overtagelsen sker snarest,
når de sidste formaliteter er faldet på plads.

Oplæg ved kirkekaffen de kommende måneder:
19/1: Asbjørn Nordam
16/2: Peter Apollo
15/3: Vincentgrupperne

Evangelisering:
Den gamle korsvej vil blive udlånt til skoler i Silkeborg i uge 12 og 13.

Det sker gennem KK44, Skoletjensten. En person fra menighedsrådet følger med ud til
skolerne og fortæller om korsvejen. Skoletjenesten har fremstillet solide trækasser til
transport af billederne.
Når de store, gamle billeder tages ned, vil de små, nyere blive hængt op igen.
Den 25/1 kommer en protestantisk menighed på besøg i kirken, lige som to børnehaver
kommer på besøg i februar og marts. Kirsten tager imod dem.

Anskaffelse af kirkebøsse til penge til de fattige

P. Davide har indkøbt en kirkebøsse, som vil blive ophængt ved siden af vievandskarret.

Evaluering af advents – og juletidens gudstjenester

Det vil blive tilstræbt at koordinere adventstidens aktiviteter sognene imellem, så der ikke
bliver sammenfald.
Det var en festlig juletid med en velbesøgt kirke, både til alle gudstjenester og til Christmas carols. Susanne foreslår at evangelisere mere i adventstiden i fremtiden, f. eks. i form af julekrybbeoptrin el. lign..

Lån af menighedslokalet til Pilgrimsfællesskabets halvårsmøde
Onsdag den 15/4 kl. 19 udlånes menighedslokalet til Silkeborg Pilgrimsfællesskabs
halvårsmøde.

Eventuelt
P. Davide indkøber en støvsuger til menighedslokalet.
Menigheden har fået et Mobilepaynummer: 20432
Der er mulighed for at aflægge skriftemål fredage kl. 16.30-17.00, samt søndage kl.
9.30 før messen. En aftale kan desuden arrangeres ved personlig henvendelse til præsten.
Christian, Susanne og Kirsten mødes for at gennemse og opdatere hjemmesiden.
Næste menighedsrådsmøde: Mødes afholdes mandag den 3/2 kl. 18.00.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet december 2019:

JULEN I VOR FRUE KIRKE
22/12: Messe kl. 10
24/12: Familiemesse kl. 16
24/12: Midnatsmesse kl. 24.00
25/12: Messe kl. 10
25/12: Messe på engelsk kl. 14
27/12: Tilbedelse kl. 16.30, messe kl. 17
29/12: Messe kl. 10
31/12: Taksigelsesmesse kl. 14
1/1: Messe kl. 10
3/1: Tilbedelse kl. 16.30, messe kl. 17
5/1: Messe kl. 10

KORSVEJEN
Den gamle korsvej, som i anledning af KK44 blev hængt op i kirken, vil blive hængende en tid endnu. Skoletjenesten ved KK44 har bedt om lov til at bruge den til undervisningsbrug på områdets skoler, og der vil blive lavet solide trækasser til at transportere billederne i, så de for nogle dage kan blive udlånt til skolerne. Endvidere er både vores gamle og nye korsvej blevet fotograferet, ligesom der vil bliver lavet tekster og andet undervisningsmateriale til brug i skolerne. Endelig har vi tænkt at udstille både den gamle og nye korsvej på kirkens hjemmeside.

Nyt til undervisningen:
En kirkehistorie af Torben Riis: Den katolske Kirke i 2000 år.
Kan købes på Katolsk Forlag for 75,00 kr


7. december kl. 15: Christmas Carols
May Jacobsen er tovholder på arrangementet.

Søn 15. december: Adventsfest med gløgg, julesange, og pakkeleg

Oplæg v kirkekaffen og andre arrangementer i 2020:
19/1: Peter Apollo omkring kirkeskat
16/2: Asbjørn Nordam fortæller om arbejdet i pastoralrådet
15/3: Poul Skallerup om Sankt Vincentgrupperne
4/4: Hovedrengøring i kirken
19/4: Menighedsrådets årsberetning (+ eventuelt regnskab)
17/5: 1. kommunion
21/6: Sommerfest
15/8: Udflugt. (Evt. 8. eller 29. august)
30/8: Firmelse sammen med Viborg
20/9: Høstgudstjeneste og høstfest.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet august 2019

Der er firmelse søndag den 25/8 med deltagelse af biskoppen. Generalprøve og forberedelser foregår dagen før. Der er udsendt invitation til de unge, der skal deltage i undervisningen i den kommende sæson. Dato for næste års 1. kommunion: 17. maj 2020. Dato for firmelsen følger.

Nyt fra bygningsudvalget: I øjeblikket drøftes det, hvorledes driften af bygningen af Vestergade 32 skal foregå fremover. Der vil komme en udmelding, når en endelig beslutning skal træffes i menighedsrådet.

Den 3. oktober får vi besøg af en gruppe konfirmander fra Silkeborg Kirke, der skal høre om kirken og vores katolske tro.

Årets høstfest er planlagt til søndag den 6. oktober.

Poul Skallerup har netop meldt tilbage på vores henvendelse. Han gæster menigheden den 20. oktober for at fortælle om Skt. Vincentgruppernes arbejde.

Den 27. oktober kl. 17,00 afholdes et KK44 arrangement under titlen: ”Glemte værker”. I denne anledning vil vores gamle korsvej blive ophængt i kirken. Hoa og hendes mand vil gerne klargøre og ophænge korsvejen til arrangementet.

Indsamlingen til et gelænder ved trappen op til menighedslokalet gav et pænt overskud.

Det blev foreslået at indkøbe nye kaffemaskiner til køkkenet og ”Solsikken”. Hoa tilbyder at indkøbe kaffemaskiner. Det overskydende beløb gemmes til fremtidige indkøb, der kan komme hele menigheden til gode.

Repræsentant i menigheden for Caritas: Vores nuværende repræsentant vil gerne afløses. 
Der arbejdes på at finde en ny. 

Susanne Madsen er ny kirkeskattekonsulent på Bispekontoret og forbereder en række initiativer til at styrke kirkeskatteindbetalingerne. Peter Apollo har tilbudt at være vores lokale kirkeskatteansvarlige kontaktperson, som får til opgave at følge op på Bispekontorets nye initiativer.

Kirkens synlighed. Oplæg fra Pastoralrådet:
Vi kan konstatere, at der allerede er flere tiltag, der synliggør vores kirke i lokalsamfundet, f. eks. Silkeborg Pilgrimsfællesskab med pilgrimsvandringer og lectio divina. I forhold til børn og unge har vi kontakt til Preben Medom Hansen, der er pædagogisk medarbejder i KK44’s skoletjeneste. Pia følger op på tiltaget ”Middag på tværs”, som er et månedligt fællesarrangement for danskere og nydanskere. Vi undersøger endvidere, om vi kan få kontakt med sprogskolen.

Oplæg fra p. Daniel Nørgaard om klimavenlig el blev drøftet. Indtil videre fastholdes den nuværende aftale.

Menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet maj 2019

1. Orientering
- P. Davide tager på ferie 8. juli og er tilbage 23. juli. Mens p. Davide er
bortrejst kan p. Stefano kontaktes.
- Der blev fejret 1. kommunion i søndags den 19/5 med 5 børn.
- Der er reception for familier med årets nydøbte og 1. kommunikanter på
søndag den 26. maj.
- Der har været møde i bygningsudvalget. Torben tilbyder igen at overtage
administrationen på nye på betingelser. Torben tilsender informationer.
Herefter tages der stilling til tilbuddet.

2. Messetider efter sommerferien
- Der har været afstemning omkring ændring af messetider både i Silkeborg
og Viborg. Resultatet blev, at der fra 1. august fejres søndagsmesse i
Silkeborg HVER søndag kl 10,00 og i Viborg kl 12,00. Der vil blive en
prøvetid på et år. Herefter evalueres ændringen.

3. Annoncering i Silkeborgs aviser
-Søndagsmesserne indtastes for en måned ad gangen på www.din-kalender.dk som
lokalaviserne trækker oplysninger fra om arrangementer. Indtil videre, har vi af
økonomiske grunde fravalgt annoncering i Ekstraposten.

4. Caritas repræsentant
- Vi vil forhøre os i menigheden, om der er personer, der kunne overtage
opgaven som Caritasrepræsentant.

5. Penge for votivlys til Caritas
- Indsamlede midler fra votivlys sendes til Caritas. Der er tilslutning i
menighedsrådet til at fortsætte ordningen.

6. Sct. Vincentgrupperne
- Det blev foreslået at kontakte Poul Skallerup. Han kunne inviteres til
Silkeborg for at fortælle om Sct. Vincentgruppernes arbejde.

7. Receptionen 26. maj
- Der er indkøbt og klargjort til receptionen.

8. Ømvalfart 2. juni: Økonomi og planlægning
- For at få økonomi til at bestille en bus til Ømvalfarten skal der være 25
tilmeldte. Det blev foreslået at medbringe mad til en fælles buffet. Der tages
endelig stilling til fælles bus og bespisning senere, hvis der er tilslutning.

9. Sommerfesten den 16. juni i Silkeborg
- Menigheden i Viborg inviteres med til sommerfesten. Den officielle invitation
sendes til formanden i Viborg: Asbjørn Nordam. Sr. Marie Gisele laver liste til
ophængning i våbenhuset. Arrangementet afvikles som vanligt:Vietnameserne sørger for grillmad og drikkevarer, deltagerne medbringer salater, brød og kager.

10. Firmelse 25. august - Der er 2 firmander herfra og 5 fra Viborg. Der er
generalprøve lørdag den 24. august kl. 10.30. Herefter pyntes kirken op. Efter
firmelsen afholdes reception for firmander og deres familier. Derefter middag med
Biskoppen og menighedsrådet fra Viborg.- Hoa tilbyder at organisere spisning.

11. Medarbejdersejltur lørdag 7. september: Finansiering og program
- Båden er bestilt: Pris 161 kr. pr. person. Afgang fra Silkeborg kl. 10. Der
gøres stop ved Himmelbjerget, inden der sejles mod Ry. Efter en pause i Ry
sejles retur til Himmelbjerget. Ankomsttidspunkt i Silkeborg kl. 17.30.

12. KK44
- Vor Frue Kirkes bidrag til ”kirkestafetten” kunne være vores gamle korsvej.
Den kunne hænges op i kirken til denne anledning. Arrangementet afholdes
kl. 17 en af dagene i uge 44 efter aftale. Den overordnede idé med
kirkestafetten er, at noget, der har været gemt væk, for et øjeblik kommer
frem til ære og værdighed igen. Forskellige kirker kan besøges hen over
ugen, hvor hengemte genstande fremvises.

13. Gelænder ved trappen i Børnehaven
Vi har fået tilbud fra tømrer Henrik
Nordsmark på et gelænder ved trappen. P. Stefano forhører sig om muligheden for at
samle penge ind til projektet.

14. Ansvarlig for praktisk hjælp og småindkøb
- P. Davide tilbyder at organisere disse praktiske indkøb.

15. Forslag: ”Ståkaffe” hver søndag i/ved ”Solsikken”
- Der er tilslutning til afprøve ”ståkaffe” i en periode. Der skal findes en person,
der kan sætte kaffen over. ”Ståkaffen” erstatter ikke kirkekaffen.

16. Eventuelt
- Følgende datoer for økumenisk lectio divina er planlagt: 3. september, 1.
oktober og 5. november.
- Næste møde: fredag den 16. august kl. 18.30.

Menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådet, april 2019
(Da Hoa er sygemeldt, repræsenteres vietnameserne af Thi Thanh Thuy Nguyen i menighedsrådet)

 • Vi har 30. marts 2019 afholdt fasteretræte i Kirken. Ca. 20 personer deltog – heraf 5 personer fra andre kirkesamfund end katolsk. I retræten indgik en bodsandagt, tilbedelse af det hellige sakramente - endvidere skriftemål.
 • Vor Frue Katolske Kirke i Silkeborg har modtaget kirkeskat (ca. 22.000 kr.).
 • Lectio Divina i Silkeborg Økumeniske Pilgrimsfællesskab blev afholdt i Mariehøj Kirke den 9. april kl. 19:30. P. Davide ledede meditationen. Næste lectio divina finder sted hos os i vores menighedslokale tirsdag 7. maj. Alle er velkomne.
 • Der er kommet afslag fra DUK på ansøgning om penge til renovering & møblering af vort kælderrum.
 • Der er retræte i Skovhuset den 10.-12. maj. For yderligere detaljer se opslag vedr. dette i Kirkens våbenhus. Søstrene fra Øm arrangerer retræten, som ledes af Generalvikar p. Niels Engelbrecht.
 • Hanh Van Tran og Thi Mai Tran har medbragt en ny smuk nummertavle udskåret i træ fra Vietnam (til opsætning af salmenumre) i Kirken. Tavlen er en gave fra deres familie i Vietnam. Den opsættes og indvies Palmesøndag.
 • Påskens helligdage: Se oversigt. Der er dåb af to store børn Påskenat og dåb et spædbarn Påskedag.
 • Afstemning om faste messetider: Alle søndage i april kan der stemmes om fremtidige messetider: a) 9,30, b) 12,00 eller c) nuværende ordning.
 • Oprettelse af Diakoni gruppe?: P. Davide spørger hos de ældre i menigheden. Susanne Hytting udarbejder forslag til besøgstjeneste til P. Davide.
 • Forslag til opsætning af gelænder ved trappe til menighedslokalet. Vi indhenter et uforpligtende tilbud. Vi kan oprette en konto til indsamling i menigheden til dette formål. Der ansøges ved Bispekontoret.
 • Nedsættelse af festudvalg, der assisterer Hoa ved fester, receptioner og kirkekaffe. Thuy oplyser, at Hoa har tilbudt at uddelegere praktiske arbejdsfunktioner til de i forvejen involverede. Hoa kan kontakte Kirsten, såfremt der er behov for yderligere hjælp.
 • Reception Påskenat: Efter messen Påskenat afholder vi en lille reception i menighedslokalet. Der arrangeres ingen reception/kirkekaffe påskedag.
 • Indvielse af kælderrummet den 28. april efter messen: Angelica, Marie og søster Marie Julienne arrangerer en reception.
 • Søndag den 26. maj, præsentation og velkomstreception for nydøbte og deres familier – endvidere andre nye i menigheden: De fleste er udlændinge. Familierne modtager et brev/invitation og arrangementet (invitation) sættes på Kirkens hjemmeside.
 • Øm valfart den 2. juni i år, Forslag om samlet menighedsudflugt til Øm, fælleskørsel i bus m.v. Thuy undersøger mulighederne.
 • Sommerfest den 16. juni. Datoen ligger fast. Festen planlægges senere
 • Søndag den 25. august – firmelse og reception med Biskop Czeslaw og Viborg menighed: Der skal være reception efter firmelsen – senere middag med Biskop Czeslaw og de to menighedsråd. P. Davide undersøger tilbud vedr. mad fra en restaurant i Silkeborg.
 • Udflugt igen i år for menighedens medarbejdere: Det skal være lørdag den 7. september kl. 10 eller 11. Kirsten og Susanne bestiller en båd til sejlturen.
 • Medvirken i KK44? Christian Hæsum har sendt et idékatalog. Da Christian er sygemeldt, udsætter vi punktet til vores møde 24. maj, hvor han kan være med.
 • Eventuelt: Der opfordres til deltagelse i Danske Kirkedage, som i år afholdes i Herning, og derfor har fået det poetiske navn ”Himmelske Dage på Heden”. Dagene begynder Kristi Himmelfartsdag 30. maj og slutter 2. juni. Der er flere katolske indslag, bl.a. kommer Kardinal Biskop Aborelius og to brødre fra Taizé.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 22. februar 2019

Orientering fra præsterne:

- Siden sidst har p. Davide arrangeret ungdomsaften hvor otte unge deltog. Det blev aftalt at invitere til ungdomsaftener månedligt.

- Den 23/2 vil frivillige fra menigheden begynde at nedrive den tidligere omtalte mur indtil naboen på Hostrupsgade.

- Udkast til påskemessetiderne blev præsenteret. Endeligt messeprogram for påsketiden følger.

Orientering fra Menighedsrådet:
a) Asbjørn er inviteret til at komme til Silkeborg den 17. marts for at informere os om Pastoralrådets arbejde.

b) Hjemmesiden er blevet revideret. Det har været hensigten at gøre hjemmesiden mere overskuelig og enkel. c) Overskuddet på 1.800,- kr fra Christmas Carols blev doneret til et godt formål, nemlig ”Hospitalsklovnene”.

Økumeniske møder, Lectio divina:
Kirsten Kjærulff har haft møder med Søren Grarup og Liselotte Horneman Kragh omkring økumeniske møder. I denne forbindelse er der blevet aftalt datoer for fremtidige Lectio divina: Tirs. 12. marts i Baptistkirken (Mødeleder fra Folkekirken), Tirs. 9, april i Mariehøj Sognehus (Mødeleder fra Den katolske Kirke) og tirs. 7. maj Vor Frue Kirkes menighedslokaler (Mødeleder fra Baptistkirken).

Forslag til ændring af tidspunkt for søndagsmessen
Det er blevet foreslået, at have et fast messetidspunkt for højmessen - f.eks. kl. 9.30 eller kl. 12.00 – i stedet for de skiftende tidspunkter, som praktiseres nu. Der blev besluttet, at arbejde videre med forslaget og lytte til, hvad sognets kirkegængere foretrækker.

Planlægning af aktiviteter for ½ år ad gangen? (Fester, udflugter o.l.)
Formanden udarbejder et forslag som gennemgås på næste menighedsrådsmøde.

Årsregnskab og budget:
Pia Egberg præsenterede resultatopgørelsen for 2018 med årets indtægter og udgifter for både kirkebygningen og huset på Vestergade 32. Budget for kirkebygningen vedrørende 2019 blev lavet. Regnskabet for kirkebygningen i 2018 viste et underskud. Dette underskud blev dækket af et positivt resultat for Vestergade 32, suppleret med indestående på kirkens egenkapital. For at sikre likviditet udskydes en planlagt reparation af fuger og murværk i kirketårnet på 20.000 kr. til sommer.

Næste møde:
5. april kl. 19.00.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 4. januar 2019

Orientering fra præsterne

p. Davide er bortrejst næste weekend. p. Leo fejrer messen fredag den 11. januar kl. 17. Søndag den 13/1 kommer p. Mate Rada på besøg i Silkeborg og fejrer messe kl. 9. 

Kælderudvalgets forslag til møbelindkøb mv.
 

Marie Overgaard orienterede om status på møbelindkøbet til kælderværelset. Rummet er blevet professionelt renoveret og tænkes bl.a. brugt til børne- og ungdomsarbejde. Menighedsrådet besluttede at godkende et budget på 2500 kr. til diverse indkøb til kælderværelset.

SUK – børne-ungdomsarbejde i menigheden

Der arbejdes på at skabe en lokalafdeling af DUK i Silkeborg. Susanne talte om at samle menighedens yngste medlemmer til samvær og kreativ katekese. p. Davide foreslog desuden at invitere menighedens teenagere til messe med efterfølgende pizza og fælles aktiviteter.
Alle unge opfordres til at tilmelde sig DUK.

Økumeniske møder, Lectio divina.

Der er fortsat tilslutning i menighedsrådet til samarbejdet omkring økumeniske aktiviteter med Silkeborg Pilgrimsfællesskab. Søren Grarup, (baptisterne) går videre med at etablere et samarbejde omkring lectio divina – evt. med flere af folkekirkerne i Silkeborg.

Fordeling af økonomi med Viborg

Forslag fra Viborg om, at alle udgifter til præsternes biler bliver delt ligeligt mellem Viborg og Silkeborg. Forslaget blev vedtaget.

Evaluering af julefejringen i vores kirke

Der har været mange positive tilbagemeldinger på julefejringen – herunder krybbespillet - i kirken. Vi håber, det kan blive en tilbagevendende begivenhed.

P-problemerne ved kirken. Nedrivning af muren ind til nr. 14?

Der iværksættes pt. ikke nye tiltag i forhold til P-problemerne ved kirken.
Kommunen har givet tilladelse til nedrivning af muren ind til nr. 14.

Kirkekaffe med spændende indhold
Den 20/1 kl. 11 kommer Luu Trong Ngugyen fra Århus katolske menighed og fortæller om Kirkens liv i Vietnam og dens historie. Anledningen er fejringen af 30-års jubilæum for saligkåringen af de vietnamesiske martyrer.

Kirsten Kjærulff

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 13. november 2018

1. Orientering fra præsterne:
a) Gudstjenester i julen: Et skema med oversigt over julens messer og andagter vil
blive hængt op på opslagstavlen og lagt ud på hjemmesiden
b) Lectio divina hos os 4. december kl. 19. Alle er velkomne.
- p. Davide er tovholder på arrangementet.
c) 18/11 er der indsamling til Caritas
d) 8/12 er alle inviteret til at deltage i retræte i Viborg v/Stefano Tarquini.

2. Orientering fra Menighedsrådet:
a) Vor deltagelse i Silkeborg Pilgrimsfællesskab Herunder fortsættelse af det økumeniske engagement (Susanne + Christian + Henning) – Christian har trukket sig fra styringsgruppen. Susanne er kommet med i styringsgruppens tur - og planlægningsudvalg. Her er forskellige arrangementer i støbeskeen.
b) Diverse renoveringer. Ulla Sejersen havde i en mail gjort rede for diverse arbejder, der var besluttet allerede sidste år, men som det p. gr. af vejret ikke havde muligt at udføre før i år. Det drejer sig bl.a. om trappen til Vestergade 32, restaurering af døre og vinduer, reparation af kirkemuren ud til haven, rensning og reparation af tagrender og kloakrør både på kirkebygningen og Vestergade 32.
c) Seneste renoveringer: Der er indkøbt spise- og dagligstuemøblement til præsteboligen (Genbrug!) samt et dokumentskab og printer til kontoret. Den meget snævre passage ind til orgelet er blevet gjort 40 cm bredere, projektørerne på kirketårnet fornyet, det lille kælderrum (”Den lille butik”) er ved at blive sat i stand til brug for børnearbejde mv. Endvidere har kommunen givet tilladelse til, at muren ved garagen må rives ned, så der bliver bedre plads til parkering.
d) Orientering om katekesen (Susanne) Aftalen for det 1. halvår var, at alle børnene blev undervist samlet en gang om måneden. I det nye år undervises 1. kommunikanterne hver 14, dag. P. Davide vil undervise de to, der skal firmes til august. Kirsten underviser en voksen, som ønsker at blive optaget i Kirkens fulde fællesskab.
e) Arrangementer i adventstiden: Lørdag 1/12 kl. 15.00: Christmas Carols.
f) Krybbespil med børnene efter messen den 23/12: 11 børn deltager i krybbespillet. Børnene mødes første gang 17/11 (Susanne og Marianne og l.s. M Julienne koordinerer krybbespillet)
g) Christian Hæsum indtræder igen i menighedsrådet efter endt orlov.

3. Nyhedsbrev til menigheden (Forslag fra l.s. M. Gisèle uddeles på mødet)
- Nyhedsbrevet udsendes som nyhedsmail. Desuden trykker vi nogle kopier til våbenhuset som kan tages med hjem efter messerne. Nyhedsbrevet udsendes inden 1. søndag i advent. Susanne skriver et bidrag til brevet og l.s. M. Gisèle skriver nyhedsbrevet helt færdigt. Christian sender nyhedsmailen ud.

4. Menighedens økonomi og bankskifte (Pia)

- Der er skiftet bank fra Jyske Bank til Danske Bank. Økonomien er sund, men Pia opfordrer dog til at være tilbageholdende med nyanskaffelser og renovationer.

5. Kommunikationen mellem vore forskellige arbejdsgrupper/udvalg?

Forslag:
a) Lister med navne, tlf. og mailadresser på de forskellige udvalg og udvælgelse af en tovholder for hvert udvalg.
Det er et stort privilegium, at vi har så mange medarbejdere i vores kirke, men det kan sommetider være svært at følge med i, hvad de enkelte grupper er ansvarlige for!
Udvalgene/arbejdsgrupperne opfordres derfor til selv at lave lister med tlf. og mailadresser på udvalgenes medlemmer og vælge en ”tovholder”, som kan være forbindelsesled til menighedsrådet.

6. Dato for menighedsrådets julefrokost

- Medlemmerne af menighedsrådet medbringer mad til en fælles buffet i menighedslokalerne tirsdag den 18/12 efter messen.

7. Menighedens Julefest

Søndag den 16/12 efter messen: l.s. M. Gisèle er tovholder.

8. Visioner for ”Den lille Butik”

Angelika, Marie og l.s. Julienne var inviteret til dette punkt, men måtte melde afbud. De havde imidlertid skrevet et brev med deres visioner for lokalet. Brevet blev gennemgået. Kirsten vil prøve at få klarhed over, hvem der tager sig af færdiggørelsen af lokalet.

9. Eventuelt
Næste menighedsrådsmøde er planlagt til den 4/1 kl. 19, med fællesspisning 18.30 før mødet.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde den 2. oktober 2018

Tilstede: p. Stefano, p. Davide, p. Leo, Kirsten Kjærulff, ls. Marie Giséle, Karen Kjærgaard, Hoa Tran, Pia Egberg , Susanne Hytting. Christian Hæsum har orlov.

1.Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt

2.Godkendelse af referat.
Kirsten oplyste a) at tømreren bliver rykket for en løsning af orglet.
b) renoveringen af kælderen er i gang, prisen bliver kr. 12.000. Referat godkendt

3.Orientering fra præsterne.
P. Davide oplyste, at han er væk fra den 11- 14 oktober, p. Leo vikarierer. Biskoppen har udnævnt kommunionsuddelere, de vil blive indsat ved messen den 7 /10. P. Davide foreslår en lille revision af liturgien, idet han ønsker, at vekselsangen fremover så vidt muligt bliver sunget, lige som han gerne ser, at der er to lektorer til læsningerne. Derfor vil han invitere til et lektormøde. Søndag d. 30.09. havde vi afprøvet denne ordning, idet Henning Lawaetz sang vekselsangen. Endvidere ønsker han, at kommunionssalmen fremover skal påbegyndes, mens de sidste af menigheden modtager kommunionen, ikke bagefter. I valg af salmer, må der tages hensyn til dagens tema, menighedens sammensætning (børn?), og årstiden. De lange salmer kan evt. deles.. P. Leo vil på Alle Helgens dag den 4. november velsigne gravsteder på kirkegården efter messen.

4. Orientering fra MR.
Pia orienterede om, at vi nu har skiftet til Danske bank, men at det vil tage lidt tid - og arbejde, inden alt er på plads. Susanne orienterede om at 6 børn var startet på 1. kommunionsundervisning og 5 af disse har meldt sig som ministranter. Hoa og en gruppe energiske vietnamesere, har ryddet godt og grundigt op i gamle ting og affald i kælderen og i skunken ved køkken mv. og kørt det på lossepladsen. Kirsten har haft travlt med håndværkerne; hun kunne oplyse, a) at elektrikeren har ordnet komfur, lys i kælder , at projektørerne på tårnet er færdigmonteret, og at han har fået modem´et i menighedslokale til at virke. b) Mureren har renset tagrender og afløb på kirken. c) Vi har fået brev fra Biskoppen om præsternes fordeling af det pastorale arbejde i de tre menigheder, hvilket bl.a. har den følge, at vi får glæde af at få p. Stefano som celebrant en gang om måneden. Den anden del af brevet handlede om fordelingen af økonomien mellem de tre menigheder. Randers menighedsråd har foreslået at den ordning, som allerede fungerer, skal fortsætte uændret. Ordningen indebærer at Silkeborg betaler kr. 25.000 til Viborg en gang om året til dækning af kørselsudgifter mv. Menighedsrådet godkendte dette.

5. Orientering fra DUK
Svuk´s repræsentant i menigheden, Vu Thien, har sendt et brev til menighedsrådet, som blev læst op. Han vil gerne samle en gruppe unge fra vores menighed og beder om hjælp til at finde frem til disse. Han har flere fine ideer til aktiviteter for gruppen og kunne også godt tænke sig at samle de unge efter messen. Ved næste kateketundervisning, vil han komme og orientere den lille gruppe. P. Davide foreslog at sende brev ud til alle de unge, vi kan finde i medlemskartoteket, og invitere dem til et møde – måske pizza aften.

6. / 7. Brev fra biskoppen
Punkt 6 er udredt under p. 4. Desuden har Biskoppen sendt et hyrdebrev fra den nordiske biskopkonference, hvori menigheden opfordres til en faste / bønsdag fredag den 5.10. og en bønsdag , med ekstra Rosenskransbøn søndag d. 7.10. Brevet blev læst op ved messen d. 30.09.

8. Dokumenstskab
p. Davide orienterede om flere modeller, som kunne bruges til
arkivering af alle menighedens dokumenter. Menighedsrådet godkendte et til kr.
11.500, som p. Davide vil bestille og installere på kontoret.

9. Byggeudvalget
Menighedsrådet søger en ny kvalificeret person til at indtræde i byggeudvalget, i stedet for Carl Molte, som i mange år har ydet en stor og uundværlig indsats. Alle bedes have øjne og ører åbne.

10. Præsteboligen
Karen og Susanne tilbyder at hjælpe p. Davide med at gøre præsteboligen, især dagligstuen, mere beboelig og anvendelig - også til samtaler. P. Davide finder VVS mand til at udskifte toilet på 1. sal.

11. Udlejning af lejeboliger 
Pia kunne oplyse at de to lejemål, der er opsagt, er genudlejet. P. Davide ønsker fremover at deltage i møderne med vores ejendomsadministrator, Torben Pedersen.

12. Evaluering af udflugten for menighedens medarbejdere
Prisen for turen var ca. kr. 4.000. Alle var enige om at det var en god udflugt. Der var også stor enighed om at fortsætte disse udflugter. Tidspunktet burde nok rykkes frem til næste år; p. Davide foreslog en busvalfart - måske til Sankt Knud i Odense. Den skal så være for alle i menigheden.

13. Evaluering af høstfest
Enighed om at høstfesten var en succes med over kr. 3.400 til Caritas. Måske kunne auktionen af høst gaverne gøres lidt langsommere, så der også blev tid til at sælge nogle enkeltprodukter, til lidt lavere pris.

14. Anna Maria har sagt JA til at fortælle om Therese af Lisieux ved kirkekaffen den
21. oktober

15. Valfart til Århus
I anledning af, at Therese og hendes forældres relikvier kommer til Danmark og til Århus tirsdag d. 6. november, var der forslag i menighedsrådet om, at alle, der havde lyst, samlet tog med toget til kirken i Århus og deltog i bøn og messe der. I Katolsk Orientering fra 12. oktober bekendtgør Biskoppen, at der har bevilliget fuldkommen aflad til dem, der besøger relikvierne og opfylder de øvrige betingelser for at modtage aflad.

16. Julefesten 16. december
Traditionen tro vil der være pakkeleg og gløgg denne dag. Hoa har meldt sig som indkøber og organisator, men kan godt bruge hjælpere! Der blev også foreslået, at vi kunne synge advents / julesalmer, det vil Kirsten organisere.

17. Vores engagement i Pilgrimsfællesskab og KK 44
Der var bred enighed om, at vi så vidt muligt skulle engagere os i alle de økumeniske aktiviteter, der foregår i vort område; bl.a. støtte op om Lektio Divina 23.10 i Baptistkirken og pilgrimsvandringen fra Alderslyst Kirke søndag d. 28. 10. Der vil blive sat meddelelser op om diverse arrangementer, ligesom de vil blive annonceret på vor hjemmeside.

18. Christmas Carols
Lørdag d. 1.12. (eller evt. den følgende lørdag) arrangerer May Jacobsen, i lighed med foregående år, Christmas Carols i vor kirke for alle.

19. Eventuelt
Næste møde bliver tirsdag den 13. november kl. 18.00, indledes med fællesspisning. Ls. Marie Giséle tog spørgsmålet op, om vi skal fortsætte vores nyhedsbreve. P. Davide var lidt bekymret, da han havde modtaget tre udmeldinger ved udsendelsen af sidste nyhedsbrev. Man blev dog enige om at udsende en adventshilsen ud fra en revideret medlemsliste. Ls. Marie Giséle vil komme med et forslag. Kirsten foreslog at vi skulle finde en ny løsning på opsætning af salmenumre, da vores nummertavle er for lille. Dette blev godtaget. Hoa mangler hjælpere til kirkekaffen, aftalt at det vil blive annonceret ved meddelelser i kirken P. Leo foreslår at spørge mureren, om der kan rives lidt af muren til præsteboligens carport, da den er meget smal. Der er sat en bogposter op i våbenhuset med bøger fra Pastoralcentret - en god idé.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra ekstraordinært menighedsrådsmøde 4. september 2018

Til stede: p. Stefano Tarquini, p. Davide De Nigris, Kirsten Kjærulff, ls. Marie Giséle, Karen Kjærgaard, Pia Egberg og Susanne Hytting.
Inviteret fra byggeudvalg: Ulla Sejersen.
Thi Hoa havde meldt afbud, og Christian Hæsum har bedt om orlov. Susanne Hytting, som er 1. suppleant, er derfor midlertidigt indtrådt i menighedsrådet.


1. Godkendelse af dagsorden og referat.

2. Renovering og sikring af passagen til orgelet.
Adgangen til orgelets spillebord er meget snæver og ikke ufarlig, da gelænderet på pulpituret er ustabilt. Da vores nye organist er gravid, er problemet blevet akut, og vi måtte derfor indkalde til et møde for hurtigst muligt af få løst problemet.
Tømreren har nu foreløbig stabiliseret gelænderet ved orglet, men han vil arbejde videre med problemet og prøve at flytte spillebordet for at få mere plads evt. ved at skubbe det 30 cm ind under orgelfacaden. Kirsten har bedt tømreren om at give et overslag.

3. Renovering af ”kælderbutikken”.
Menighedsrådet har besluttet at renovere ”kælderbutikken”, så den kan bruges såvel til samtalerum, undervisning og hyggerum for børn. Ulla har talt med tømrer Henrik Nordsmark om renoveringen af rummet. For at lave en kuldemur på de vægge, der vender ud mod gård og gade, foreslår han at sætte isolerende gipsplader på og sætte lister rundt om vinduerne. Han har givet et tilbud på kr. 12.750,- som menighedsrådet godkendte. Ulla vil derefter bede ham om at gå i gang med projektet.
Kirsten vil bede Hoa og en gruppe vietnamesere, der har tilbudt at rydde op i kælderen, om at gå i gang dette.
Derefter har Ulla talt med vor maler John om at spartle og slibe og gøre alt klar til maling, samt male loftet og vinduer. Han har givet et tilbud på kr. 6.800,- som menighedsrådet har godkendt.
Når han er færdig, kan dé fra menigheden, som har tilbudt at male vægge, komme i gang.

4. Sidste forberedelser til sejlturen den 9. sept.
Udflugten er en tak til kirkens mange frivillige medarbejdere, som i årets løb trofast har hjulpet med alle mulige jobs fra katekese, liturgi og hjælp i sakristiet til rengøring, havearbejde, kirkekaffe, blomster osv. osv. Der er tilmeldt næsten 30 personer.
Vi starter sejladsen i Hjejlen kl. 11 og sejler ud til ”De Små Fisk”. Der er vi kl. 11,25, og her har vi et par timer til at spise vor medbragte mad, lege og gå tur mv. 
P. Davide kommer direkte fra messen i Viborg og slutter sig til os her.
Hoa har foreslået, at vi laver buffet, når vi skal spise vor medbragte mad, og hun vil sørge for sodavand og øl. Kl. 13.55 sejler vi videre i ”Mågen” der er en større båd, hvor vi kan sidde inde i tørvejr, hvis der skulle komme lidt regn fra oven. Kl. 14.45 ankommer vi til Himmelbjerget, hvor der er ca. en halv times pause, inden vi sejler tilbage med ”Mågen”. På hjemvejen kan vi nyde den medbragte kaffe, og flere har tilbudt at bage.

5. Eventuelt
Karen orienterede om, at hun er næsten færdig med at indsamle underskrifter fra dem, der har fået udleveret nøgler til kirke og menighedslokaler. Underskrifterne vil blive arkiveret på kontoret. 

6. november kommer Therese af Lisieux’ og hendes forældres relikvier til Århus. (Se opslag i våbenhuset). Vi planlægger derfor en lille valfart (med tog) til Århus. Derfor vil vi have et oplæg om ”Den Lille Therese” ved kirkekaffen den 21. oktober.

Kirsten spørger Anna Maria Pedersen, om hun vil holde oplægget.

Næste møde den 2/ 10 kl.18.30

Referent: Susanne Hytting

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde 7. august 2018

Til stede: p. Stefano Tarquini, p. Davide De Nigris, Sr M. Gisèle, Thi Hoa, Kirsten Kjærulff, Susanne Hytting, Pia Egberg, Karen Kjærgaard og Christian Hæsum.

1. Orientering fra præsterne
P. Stefano fortæller, at biskoppen har spurgt, om han vil fortsætte som konstitueret sognepræst i Silkeborg. Det har p. Stefano takket ja til.P. Davide bliver udnævnt til fast andenpræst i Silkeborg.

2. Orientering fra formanden og rådets medlemmer
- Ulla Sejersen, har på vegne af ejendomsudvalget, været i kontakt med vores murer, der vil reparere trappen, når det er blevet lidt køligere i vejret.
- 6. september kl. 15.30 kommer der besøg fra Mariehøj Kirke. Kirsten tager imod gæsterne.
- To nye medlemmer i menigheden: Fedja og Lea Wierød Borcak. Lea er både en dygtig sanger og organist.
- Ejendommen: Pia, Kirsten, p. Stefano og p. Davide har aftalt et tidspunkt (fre. 17. 8. kl. 10) at tage i banken for at bringe formalia på plads i forbindelse med den nye præstesituation. En enkelt lejer har opsagt lejemålet. Menighedsrådet aftalte at mødes på et senere tidspunkt for at tale nærmere om forskellige forhold vedrørende lejemålene Vestergade 32.
- Undervisning: p. Davide, Susanne og Christian inviterer kommende 1. kommunikanter, firmander og forældre til møde omkring næste sæsons undervisning. Mødet finder sted lørdag 1/9 kl. 15.00.

3. Opfølgning på menighedsbrev
Kommende breve sendes via mail. LS Marie Giséle vil lave forslag til brev.

4. Lille folder til gæster ved vores messe
Pastoralcentret har udformet et lille hæfte, som kan indkøbes. Kirsten kontakter Pastoralcentret.

5. Reparation af lydanlæg/Projektørerne på kirketårnet
- Installation af nye projektører på kirketårnet vil koste omtrent 4000 kr. Muligvis kan projektørerne køre på en anden sikring end resten af kirken. Kirsten kontakter Sejs El.
- Der er indkommet et tilbud på reparation af lydanlægget i kirken.

6. Renovering af ”kælderbutikken”
Vi har indhentet tilbud fra et malerfirma, men vi fandt det alt for dyrt. I stedet tilbyder Hoa oprydning og renovering af ”kælderbutikken” sammen med en gruppe af vietnameserne. Hun aftaler nærmere med Angelica, Marie O., som sammen med LS Julienne er ansvarlige for rummet. Vi ønsker, det fremover kan bruges til kaffestue og børnerum.

7. Medlemsliste ophængt i præstekontoret
Persondataloven: Menigheden i Silkeborg er tilknyttet Ansgarstiftelsens CVR-nummer. Mapperne på kontoret skal gennemses og eventuelt makuleres. Der indkøbes et stort aflåseligt vægskab som personfølsomme informationer kan opbevares i. p. Davide følger op dette indkøb og gennemsyn af mappernes indhold.  

8. Aktiviteter på medarbejderudflugt på åen 9/9
Båden sejler fra havnen kl. 11. Planen er, at der spises medbragt mad ved De Små Fisk. Herfra sejles til Himmelbjerget, hvor vi drikker eftermiddagskaffe. Byd gerne ind med forslag til aktiviteter og sange til turen.

9. Valfart til Therese af Lisieux 6. november
Det blev foreslået at tage toget i fællesskab til Århus. Der er messe kl 17, men vi afventer nærmere program fra Århus. Til kirkekaffen den 21. okt. vil vi undersøge, om vi kan få et oplæg om Therese af Lisieux. Kirsten spørger Helle Olsen.

10. Kaffe i museets arbejderbolig.
Vi er blevet inviteret til “kaffeselskab som i 1910” i museets arbejderbolig. Vi får det for os selv, hvis vi kommer en lørdag el. søndag i oktober mellem 14.30  til 16.00. (Der er plads til 10-12 mennesker). Det er en tak for den gode modtagelse, museets gæster fik, da de den 17. juni besøgte vores kirke og vores sommerfest!

11. Festinvitation fra Viborg søndag 19. august efter messen
Der er kommet en invitation til at deltage i menighedsfesten søndag den 19/8 i Viborg efter messen. Alle er velkomne. Fælles transport kan arrangeres. Se opslag i våbenhuset.

12. ”Åben kirke” f. eks. en gang om måneden efter messen kl. 9.00
Pia, Susanne og Kirsten vil gerne koordinere ”Åben kirke”.

13. Annoncering i Ekstraposten
Søndagsmesserne annonceres i Midtjyllands Avis og Ekstraposten.

14. Annoncering i forbindelse med KK44?: ”Hvad tror katolikkerne?”
Årets tema er: ”Ind i det ukendte”. Der kunne fra vores side arrangeres foredrag omkring katolikkernes tro.

15. Eventuelt
- Det blev foreslået at fejre endnu en hverdagsmesse i Silkeborg på tirsdage kl. 17.00. p. Davide vender tilbage omkring dette.
- Vi har høstfest søndag 16. septeptember. Der er auktion over naturalier fra haven m.v til fordel for Caritas. Kirsten spørger Hans O.P., om han vil være auktionarius assisteret af Hoa.    - - Der kan indkøbes ny laserprinter til kontoret.
- Præsten indkøber nyt tøj til de kirkelige handlinger. Desuden er der tøj, der skal renses. P. Davide og Karen koordinerer opgaven.
- Næste menighedsrådsmøde: Tirsdag den 2/10 kl. 18.30.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde fredag 22. juni 2018

Til stede: p. Stefano Tarquini, p. Davide De Nigris, Sr M. Gisèle, Thi Hoa, Kirsten Kjærulff, Susanne Hytting, og Pia Egberg. Afbud fra Karen Kjærgaard, Christian Hæsum stødte efter aftale til senere.

 1.      Orientering fra præsterne 
- P. Davide ferie fra 25.06 - 7.07. P. Leo vil fejre messen den 29/6, 1/7 og 6/7. P Stefano ferie fra d. 2- 7/7. Henvendelser til p. Leo
- Firmelse d. 26.08. kl. 11. - da vi ikke har nogle firmander fejres det i Viborg. Vi ønsker dog stadig at Viborg og Silkeborg skiftes til at fejre firmelsen.

2.      Orientering fra formanden og rådets medlemmer 
- Der er ingen messe på Øm i skoleferien. 
- Lektio Divina med Poul A. Beck er flyttet til uge 43 den 23/ 10 hos Baptisterne.
- Museet siger tak for en generøs modtagelse i kirken ved sommerfesten. 
- Der er problemer med vores El- system. Elektriker Allan fra Sejs har set på det. Han siger, at det er defekte udendørsprojektører der er problemet, da der står vand i dem, hvilket får sikringen til at gå. Vi vil bede ham om at komme med et tilbud på en anden løsning. 
- Vi får besøg fra Mariehøj kirke torsdag den 6/9 kl. 15.30, ca. 20 - 30 gæster.

3.      Orientering fra Ulla Sejersen vedr. bygninger, lejemål, parkering m.v
- Ulla fortalte om kirkens og Vestergade 32’s historie. Hun tager en fotokopi af sine notater til menighedsrådet, med henblik på at dele årstallene og historierne på hjemmesiden.

4.      Orientering fra Pastoralrådet
- Asbjørn Nordam vil gerne informere ved et menighedsrådsmøde

5.      Åben kirke i juli måned
- P. Davide foreslår, at vi på søndag 24/6 hører menigheden om der er frivillige til at holde kirken åben i juli måned. Fredage, lørdage og søndage af ugens dage prioriteres.

6.      Etablering af kaffestue og børnehjørne i ”kælderbutikken”
- Formanden har indkøbt møbler til en kaffestue i ”kælderbutikken”. Samtidig er der planer om at skabe et børnehjørne i ”kælderbutikken".

7.      Nøgler
- Susanne Hytting foreslår et system omkring vores nøgler, som hun gerne vil organisere.

8.      Undervisningen 2018-19
- P. Stefano undersøger hvilke børn der skal undervises og videregiver informationerne til Susanne Hytting og Christian Hæsum. Der arrangeres informationsmøde en søndag i august. Susanne og Christian fastsætter datoen og skriver en indbydelse til arrangementet. Der er kateketkursus i Vejle 18. august kl. 9.30-17.00 for interesserede kateketer.

9.      Sognesekretær
- I nogle menigheder tager præsten sig af opgaven som sognesekretær. I andre menigheder arbejder præsten tæt sammen med en sognesekretær der løser opgaverne for ham. Indtil videre varetager p. Stefano denne opgave.

10.  Medarbejderfest
- Det blev foreslået at lave en medarbejderfest på en af Hjejlebådene, hvor deltagerne hver især medbringer lidt spiseligt til en fælles buffet. Datoen bliver 9. september.

11.  Eventuelt
- Næste møde: tirsdag 7. august kl. 18.30
- Sr. Gisèle har undersøgt muligheden for at afholde et foredrag om vietnamesiske helgener i forbindelse med kirkekaffen den 21. oktober, og kan bekræfte at datoen også passer foredragsholderen.

Orientering fra menighedsrådet

Orientering fra menighedsrådsmøde torsdag 17. maj 2018

Til stede: p. Stefano Tarquini, Sr M. Gisèle, Thi Hoa, Kirsten Kjærulff, Susanne Hytting, Karen Kjærgaard, Pia Egberg og Christian Hæsum

1.       Orientering fra præsten 
- P. Stefano fortsætter som konstitueret sognepræst. Det pastorale arbejde varetages af p. Davide. P. Davide aftaler fejringen af hverdagsmesser med p. Leo. - Ordningen er gældende indtil videre.

2.       Orientering fra formanden
- Det er muligt at søge penge fra en pulje til fremme af ungdomsarbejde i Kirken. Det drejer sig om ISOBRO. Midlerne kan søges fra august. Punktet sættes på til næste møde.
- Der lyder en opfordring fra biskoppen til at bede pinsenovene -  Fra Asbjørn Nordam: Dagsorden til næste pastoralrådsmøde med idékatalog til ”fremme af menighedens liv og vækst”. Punktet sættes på vores dagsorden til næste møde

3.       Kirkeskat 
- Der er plads til forbedring af indbetalingerne til kirkeskatten i Silkeborg. En strategi for at øge indbetalingerne udformes af Pia og Karen, samt Hoa efter sommerferien.

4.       Mobile Pay
-Der er netop oprettet en Mobile Pay konto til indbetalinger. Der er ikke skattefradrag for disse indbetalinger. Pia laver en plakat med det femcifrede nummer og sender informationer til Christian, som annoncerer oplysningerne på hjemmesiden.

5.       SVUK (SilkeborgViborg UngdomsKlub)
- Der er etableret en aktiv ungdomsklub for unge fra Silkeborg og Viborg. Angelica vil gerne arrangere tiltag for børnegruppen, men beder om assistance. Vi spørger Marie og Tessa.

6.       Forslag om ”Åben kirke” i sommerferien 
- Der er tilslutning i menighedsrådet til at have ”Åben kirke” på fredage i juli. Der annonceres i Ekstraposten om ”Åben Kirke” og messetider. Christian sørger for annonceringen.

7.       Kirkekaffe hver søndag?
- Vi forhører os i menigheden om stemningen for kirkekaffe hver søndag.

8.       Månedlige oplæg til kirkekaffen?
- Punktet udsættes. Der ønskes et foredrag om Vietnamesiske helgener. Sr. Gisele arbejder videre med tiltaget. Eventuelt kan det kombineres med KK44.

9.       Parkering ved kirken 
- Susanne taler først med Ulla omkring parkering ved kirken for at høre om hvad der tidligere er talt om. Herefter søges eventuelt om dispensation til at parkere på torvet i forbindelse med søndagsmessen.

10.   Vicevært 
- Loc (Hoas mand) vil gerne tilbyde sig om vicevært.

11.   Nøgler 
- Kirsten Kjærulff får lavet flere nøgler hos Silkeborg Nøgleservice. Både til sakristi, menighedssal og kirke. 
- Karen laver et nøgleskema, hvor alle kendte udlånte nøgler registreres.

12.   Vasketøj fra sakristiet
- Karen vil godt på sigt vaske tøj fra sakristiet. Med tiden forsøges Anita og Tessa medinddraget i dette. Der indkøbes strygebræt og strygejern.

13.   Eventuelt
a) Der etableres en kaffekasse. 
b) Sommerfesten: Menigheden i Viborg inviteres med til sommerfesten
c) Trappen til indgangsdøren på Vestergade bliver repareret
d) Der er problemer med stikkontakterne i menighedslokalerne. Formanden kontakter Sejs El, der plejer at vedligeholde vores elinstallationer.
e) Næste møde: 22/6 kl. 18.30.

Orientering fra menighedsrådet

Torsdag 5.april 2018 afholdt det nyvalgte menighedsråd sit første møde.
Følgende deltog i mødet: Christian Hæsum, Sr M. Gisèle Tricart, Thi Hoa, Kirsten Kjærulff, Susanne Hytting, Karen Kjærgaard og Pia Egberg. Der var afbud fra Pastor Bernardo og Margrethe Dupont.

Fra Bispekontoret var der orientering om, at vi kunne vente vores sognepræst P. Bernardo tilbage igen i slutningen af april.


Næste punkt var fordelingen af opgaver i menighedsrådet:
Formand: Kirsten Kjærulff, som dog stillede som betingelse, at hun fik assistance af et forretningsudvalg: Susanne Hytting og Karen Kjærgaard blev valgt.
Næstformand: Sr Marie Gisèle Tricart
Sekretær: Christian Hæsum
Kasserer: Pia Egberg med praktisk assistance fra Hoa
Sognesekretær: Valget blev udsat, da denne funktion primært er sognepræstens ansvar.
Andre hverv, som blev uddelegeret:
a) Hjemmesiden: Christian Hæsum
b) Blomsterliste, rengøringsliste og diverse festudvalg: Hoa
c) Caritas-repræsentant: Pia med assistance fra en lille gruppe, som endnu ikke er valgt..
d) Evt. hjælp til kirkebøger og kartotek: Susanne Hytting.
e) Menighedsbrev. Kontakten med alle ”usynlige” medlemmer af vores menighed er helt afhængig af, at vores kartotek fungerer. Christian vil undersøge muligheden for, om modtagelsen af et sådan menighedsbrev kunne organiseres via hjemmesiden. Derudover skal der gøres opmærksom på det fra prædikestolen og på en plakat i våbenhuset. Sr. Marie Gisèle laver udkast til et brev.

Orientering om menighedsrådets arbejde kan ske kort fra prædikestolen og mere udførligt under kirkekaffen. Første gang søndag den 15. april. Her er der også plads for nye ideer til gavn for ”menighedens liv og vækst”. Endelig kunne vi her benytte lejligheden til at præsentere og takke dem, som hjælper med forskellige opgaver i menigheden: Regnskab, rengøring, haven, blomster, kirkekaffe, opvask osv. osv.

Næste møde: tors. 17. maj kl 19,00

Kirsten Kjærulff

Resultat af menighedsrådsvalg 18/3

Menighedsrådet består af:
Christian Hæsum
Marie Gisele Tricart
Thi Hoa Tran
Kirsten Kjærulff

Suppleanter:
Susanne Hytting
Karen Kjærgaard
Maria Margrethe Dupont
Pia Maria Egberg

Præsentation af kandidaterne til menighedsrådsvalget 18/3